علوم ششم سفر انرژی

حجم فایل : 2.5 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 41
بنام خدا علوم ششم دبستان


انرژی جنبشی
(آزاد شده) پتانسیل
(ذخیره شده) گرمایی
صوتی
الکتریکی
تابشی(نورانی)
مکانیکی
مغناطیسی
مکانیکی(گرانشی)
مکانیکی(کشسانی)
پتانسیل الکتریکی
هسته ای
مغناطیسی تقسیم بندی صورت های انرژی: انرژی:
توانایی و قابلیت انجام دادن کار توسط انسان یا سایر اجسام می باشد. و اگر جسمی انرژی داشته باشد می تواند کار انجام دهد.
انرژی با کار و حرکت همراه است. همچنین برای تغییر مواد مانند سوختن چوب، شکستن چوب، ذوب فلزات به انرژی نیاز داریم تقریبا منبع همه انرژی ها خورشید است. (انرژی هسته ای خورشید):
گرمای خورشید ما را گرم نگه می دارد باد و باران را پدید می آورد و انرژی لازم برای رشد گیاهان را بوجود می آورد و همچنین مواد غذایی لازم را برای انسان و حیوانات فراهم می کند.
نکته: در هنگام انجام کار انرژی ها به یکدیگر تبدیل شده و یا انرژی از جسمی (با انرژی بیشتر): جسم دیگر(با انرژی کمتر) منتقل می شود. انواع انرژی:

انرژی جنبشی(آزاد شده)

انرژی پتانسیل (ذخیره شده) صورت های انرژی 1)گرمایی
2)صوتی
3)الکتریکی
4)تابشی
5)مکانیکی
6)مغناطیسی
7)شیمیایی
8)هسته ای نکته:
ماهیچه ها با تبدیل انرژی شیمیایی به مکانیکی حرکتی باعث حرکت اندام و بدن می شوند.
ماهیچه ها انرژی پتانسیل شیمیایی را به انرژی جنبشی حرکتی تبدیل می کنند و نباید آن را به عنوان صورتی از انرژی محسوب نمود. نکته:انرژی از هر صورتی که باشد ممکن است از نوع جنبشی (آزاد شده) یا از نوع پتانسیل (ذخیره شده) باشد.

نکته: انرژی مکانیکی، انرژی اکتریکی و معناطیسی هم به شکل انرژی جنبشی (آزاد شده) و هم به شکل انرژی پتانسیل (ذخیره شده) می تواند وجود داشته باشد. صورت های مختلف انرژی جنبشی:
1)انرژی جنبشی گرمایی:
به مجموع انرژی جنبشی ذرات جسم گفته می شود.
انرژی گرمایی در شعله ی آتش خورشید و آب گرم وجود دارد و می تواند باعث تبخیر مایعات، ذوب جامدات و حرکت توربین ها می شود. 2) انرژی جنبشی صوتی:
به انرژی حاصل از لرزش اجسام یامولکول ها که به اجسام یا مولکول های دیگر منتقل می شود انرژی صوت گفته می شود.
3)انرژی جنبشی الکتریکی:
به انرژی حاصل از حرکت الکترون ها گفته می شود. انرژی الکتریکی به آسانی قابل انتقال از جایی به جای دیگر است.
قابل تبدیل به هر نوع انرژی دیگری می باشد. نور صورتی از انرژی است که باعث روشنایی و گرما می گردد (مانند نور خورشید) 4) انرژی جنبشی تابشی (نورانی): 5) انرژی جنبشی مکانیکی:
انرژی که اجسام متحرک صرفا به علت حرکتشان دارند انرژی حرکتی یا انرژی جنبشی مکانیکی نامیده می شود. مانند انرژی آب جاری، باد، سنگ در حال غلتیدن، هواپیما در حال پرواز، ماشین در حال حرکت.
انرژی جنبشی اجسام به جرم و ...